வாக்குத்தத்தம்: 2021 ஏப்ரல் 8 வியாழன்

பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி: … அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு என்றார் (யோவா.20:27).
நியாயாதிபதிகள் 5,6 | லூக்கா 9:46-62

சத்தியவசனம்