வாக்குத்தத்தம்: 2021 செப்டம்பர் 15 புதன்

இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய்சொல்லுகிறதும் இல்லை …. மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல (1சாமு.1 5:29).
பிரசங்கி 7-9 | 2கொரிந்தியர் 6

சத்தியவசனம்