ஜெபக்குறிப்பு: 2021 செப்டம்பர் 15 புதன்

என் கன்மலையும் என் கோட்டையும் நீரே; உமது நாமத்தினிமித்தம் எனக்கு வழிகாட்டி, என்னை நடத்தியருளும் (சங்.31:3) என்ற ஜெபத்தைப் போல வேலைக்காக நீண்டநாட்களாக முயற்சித்து வருகிற பங்காளர் குடும்பத்தின் பிள்ளைகள், இடமாறுதலுக்கு காத்திருப்போர், வேலை உயர்வுக்காக காத்திருப்போர், பணி நிரந்தரத்திற்காக காத்திருக்கிற அனைவருக்கும் கர்த்தர் மனமிரங்க மன்றாடுவோம்.

சத்தியவசனம்