2.வேதாகமம் தேவஆவியினால் தூண்டப்பட்டு எழுதப்பட்டது!

வேதாகமத்தின் தனிச்சிறப்பு (ஜூலை – ஆகஸ்டு 2024)
Dr.உட்ரோ குரோல்

தேவன் தம்மையும், படைப்புகளுக்கான தமது திட்டத்தையும் நமக்கு வெளிப்படுத்தத் தீர்மானித்தார். இது நம்மைப் பிரமிக்கவைக்காமல், நாம் அறிய வேண்டிய அனைத்தையும் நமக்கு வெளிப்படுத்திக் காட்டவேண்டும். என்று திட்டமிட்டார். அதற்கு அவர் தெரிந்து கொண்ட மார்க்கம் “அகத்தூண்டுதல்” ஆங்கிலத்தில் இதை “INSPIRATION” என்பர். வேதாகம நூல்களை எழுதுகிற வர்களின் உள்ளத்தில் இதை எழுது, இப்படி எழுது என்று தேவஆவியானவர் தூண்டிக்கொண்டே இருப்பார். நூல்களை எழுதுகிறவர்கள், தேவசித்தத்தின்படி அவருடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து, ஜெபசிந்தையுடனும், பயபக்தியுடனும் அமர்ந்து எழுதுவார்கள்.

“அகத்தூண்டுதல்” என்பது வேறு. “வெளிப்படுத்துதல்” என்பது வேறு. இதை இப்படி சிந்தித்துப்பாருங்கள்.

“ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனத்தின் தலைவர் நியூயார்க்கில் உள்ள அவர்களுடைய அலுவலகத்துக்கு வரும்படி உங்களை அழைக்கிறார். அவரிடம் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும்படி ஒரு செய்தி உள்ளது. அது முக்கியமானது. இந்தப் பூமியையே குலுங்கச்செய்யும் தன்மை உள்ளது.

நீங்கள் அவருடைய அலுவலகத்துக்குள் நுழையும்போது, அவர் உங்களிடம் இப்படிச் சொல்கிறார். “தயவுசெய்து உட்காருங்கள். இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வேறு எவருக்கும் தெரியாத ஒரு செய்தியை நான் உங்களிடம் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்.” பின்னர் அவர் என்றென்றும் இந்த உலகத்தில் சமாதானம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு திட்டத்தைத் தெரிவிக்கிறார்.

சிறப்பான அவருடைய திட்டத்தை அவர் உங்களிடம் விளக்கிக் கூறிக் கொண்டிருக்கும்போது, அவர் கூறுகிறார். “பொறுங்கள்; நான் கூறுவதையெல்லாம் குறித்துக்கொள்ளுங்கள். பின்னர் கம்பியூட்டரிடம் சென்று நான் உங்களிடம் கூறிய செய்தி அனைத்தையும் உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் அதில் பதிவு செய்யுங்கள். நீங்கள் பதிவு செய்து அச்சு நகல் எடுத்து என்னிடம் காட்டுங்கள். நீங்கள் கூறுவது நான் எதிர்பார்க்கும் செய்திதானாவென்று நான் உறுதி செய்யவேண்டும்” என்கிறார்.

நீங்கள் எழுதத் தொடங்குகிறீர்கள்; தலைவர் உங்களிடம் கூறிய செய்தியை மாறாமல் அப்படியே நீங்கள் எழுத செயலாளர் வார்த்தைகளைத் தெரிந்தெடுத்துத் தந்து உதவுகிறார். நீங்கள் உங்கள் மொழிநடையில் உங்கள் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி எழுத அனுமதிக்கிறார். அந்தப் பொதுச்செயலாளர் உங்கள் சிந்தனையை ஒருமுகப் படுத்துகிறார். அதை எழுதவும், சரியான வார்த்தைகளைத் தந்து எழுதவும் உதவுகிறார். இது ஒருவேளை வெளிப்படுத்து தலையும், அகத்தூண்டுதலையும் விளக்கப் போதுமான உதாரணமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால், நான் புரிந்துகொண்டபடி உங்களுக்கு விளக்கம் கூறுகிறேன்.

அந்தப் பொதுச்செயலாளர் உங்களை அழைத்து, உலக சமாதானத்துக்கான திட்டத்தை உங்களிடம் விளக்கிக் கூறினாரே, அதுதான் “வெளிப்படுத்துதல்” ஆகும். அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின செய்தியை நீங்கள் எழுதும்போது, சரியான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி, கருத்தைச் சரியாக எழுதுவதற்கு வழிகாட்டுகிறாரே, அதுதான் “அகத்தூண்டுதல்” ஆகும்” வேதாகமமானது தேவனுடைய உள்ளத்தை மனிதனின் உள்ளத்துக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. மட்டுமல்ல, அது தேவனால் அகத்தூண்டுதல் பெற்று எழுதப்பட்டது. தேவன் வெளிப் படுத்தினதை மனிதர்கள் எழுதும்போது, அது தேவன் விரும்பியபடியே இருந்தது. தேவன் அப்படி இருக்கும்படி தமது அகத் தூண்டுதலால் அவர்களுக்கு உதவினார்.

வேதாகமம் “அகத்தூண்டுதல்” என்று கூறும்போது, அதன் பொருள் என்ன? வார்த்தைகளின் பொருள் எப்போதும் தெளிவாய் இருப்பதில்லை. இன்று நாம் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளின் பொருள் வித்தியாசமாயிருக்கும். எனவே வேதாகமத்தில் “அகத்தூண்டுதல்” என்று மொழி பெயர்க்கத்தக்கதாக தேவன் என்ன கருத்தில் கூறினார் என்பதை நாம் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

“அகத்தூண்டுதல்” “தேவஆவி” “INSPIRATION” என்பது மூலபாஷையாகிய கிரேக்க மொழியில் “THEOPNE USTOS” என்று உள்ளது. இது இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்த ஒருசொல், முதற்பகுதி “THEOS” என்பது தேவனைக் குறிக்கிறது. “PNEO” என்பது ஊதுதல், வெளி சுவாசம் விடுதல், சுவாசித்தல் என்று பொருள்படும். எனவே சொல் பொருளின்படி இதன் பொருள் “தேவனால் ஊதப்பட்டது” என்று பொருள். வேதாகமம் தேவனுடைய வாயிலிருந்து ஊதப்பட்டுப் புறப்பட்டு வந்தது. இதுவொரு முக்கியமான கருத்து. தேவனால் ஊதப்பட்டு, தூண்டப்பட்டு எழுதப்பட்டது என்று பொருள். இன்னொருவர் எழுதியதை தேவன் ஆசீர்வதிக்கவில்லை. தேவன் பவுல், யோவான், பேதுரு, ஏசாயா, மோசே போன்றவர்கள் எழுதிய புத்தகங்களைப் பார்த்துவிட்டு, “நல்லது இந்த புத்தகங்கள் நன்றாக எழுதப்பட்டது போல் தெரிகின்றன. நான் அவற்றை அங்கீகரித்து, அவற்றின்மீது என்னுடைய முத்திரையைப் பதிக்கிறேன் என்று கூறவில்லை. அப்படி இல்லவே இல்லை.

எழுதிமுடிக்கப்பட்ட புத்தகங்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்கவில்லை. தம்முடைய வார்த்தை எழுதப்படும்போது தேவாவியானவர் எழுதுபவர்களின் உள்ளத்திலிருந்து எழுதத் தூண்டிக்கொண்டிருந்தார். அந்த எழுத்தாளர்கள் எழுதினார்கள். எழுதும்படி பொருளைத் தூண்டிக்கொண்டிருந்தவர் தேவஆவியானவரே!

(தொடரும்)

மொழியாக்கம்: ஜி.வில்சன்

1.வேதாகமம் தேவனின் வெளிப்பாடாகும்!

வேதாகமத்தின் தனிச்சிறப்பு (மே – ஜுன் 2024)
Dr.உட்ரோ குரோல்

2. மிகச் சிறப்பான வெளிப்பாடு

தேவனால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் வேதாகமம்மட்டுமே! அது தனித்தன்மை வாய்ந்தது. அதைப்போல வேறொரு புத்தகமும் இல்லை. அதற்கு இணை ஏதுமில்லை. அந்த இனத்தில் அதுமட்டுமே உலகில் உள்ளது; தெய்வீக அதிகாரம் கொண்டது. வெளிப்படுத்துவதிலோ, அதி காரத்திலோ, மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றும் வல்லமையிலோ, வேறு எந்தப் புத்தகமும் இதற்கு இணையில்லை.

தேவனுடைய உள்ளத்தில் இருப்பவை களைச் சிறப்பாக நமக்கு வெளிப்படுத்தும் புத்தகமாக வேதாகமம் இருக்கிறது. உண்மையில் நமக்குக் கிடைத்திருக்கும் அரிதான பொக்கிஷம் அதுவே.

சிலர் தேவனிடமிருந்து தரிசனங்களைப் பெற்றதாகக் கூறுகின்றனர்.

சிலர் சொப்பணங்களைக் கண்ட தாகக் கூறுகின்றனர்.

கர்த்தரிடமிருந்து “ஒரு வார்த்தை”யைப் பெற்றதாகக் கூறுகின்றனர்.

ஆனால், இவற்றில் எதுவும் வேதாகமத்தில் தேவனுடைய வசனத்தில் இருக்கும் “அதிகாரம்” இல்லை என்று நம்புகிறேன். “தங்களுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தைக்குச் சமம்” என்று கூறுகிறவர்கள் வேதாகமத்திலேயே கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதைக் குறித்து அநேக எச்சரிக்கைகள் உண்டு.

தேவன் இஸ்ரவேலரிடத்தில், நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற வசனத்தோடே நீங்கள் ஒன்றும் கூட்டவும் வேண்டாம், அதில் ஒன்றும் குறைக்கவும் வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார் (உபா. 4:2).

தேவனுடைய வசனமெல்லாம் புடமிடப்பட்டவைகள்… அவருடைய வசனங்களோடு ஒன்றையும் கூட்டாதே, கூட்டினால் அவர் உன்னைக் கடிந்து கொள்ளுவார், நீ பொய்யனாவாய் (நீதி. 30:5,6).

மிகவும் கடினமான எச்சரிக்கை வேதாகமத்தின் கடைசி அதிகாரத்தில் உள்ளது.

இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்களைக் கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது; ஒருவன் இவைகளோடே எதையாகிலும் கூட்டினால், இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாதைகளைத் தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் (வெளி.22:18).

தேவன் தம்மை இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலம் வெளிப்படுத்துவது பரிபூரணமாக வேதாகமத்தில் காணப்படுகிறது. மேலும் இந்த உலகத்தில் படைப்புகள் மூலமும் தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். நாம் அறியவேண்டிய அனைத்துக்கும் தேவனோடு ஒரு சிறப்பான தொடர்பு இருப்பதை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும்.

இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் இரட்சிப்பைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என் னும் இரகசியம் வேதாகமத்தில் உள்ளது (2தீமோ.3:15). நம்மை நேசிக்கும் தேவனுக்குப் பிரியமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று வேதம் கூறுகிறது (2தீமோ. 3:16,17).

வேதவசனங்கள்மூலம் தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தி, நாம் அவரைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள செய்யவில்லை. அவர் நம்மேல் வைத்திருக்கும் அன்பு, அவர் தமது ஒரேபேறான குமாரனை நம்மை இரட்சிப்பதற்காக அனுப்பியதையும், அவரை விசுவாசிப்பதன் மூலம் நாம் இரட்சிப்படையலாம் என்றும், தேவனை அப்பா, பிதாவே என்று அழைக்கும் உரிமையைப் பெற்று அவரது பிள்ளைகளாக வாழலாம் என்றும் வேதம் நமக்குக் கற்பிக்கிறது. தேவன் மனிதனோடு பேசுகிறார் என்னும் புத்தகத்தில் ஜேம்ஸ் 1 பேக்கர் இப்படிக் கூறுகிறார்.

“ஒரு பொருளைக் கண்டுபிடிப்பது போலவோ, ஒரு உட்கருத்தை அறிந்து கொள்வதுபோலவோ உள்ளதல்ல வெளிப்பாடு; ஒரு சிறந்த கருத்து நமது உள்ளத்தில் தோன்றுவதும் வெளிப்பாடு அல்ல. மனிதன் தேவனைக் கண்டுபிடித்தல் வெளிப்பாடு அல்ல. தேவன் மனிதனைக் கண்டுபிடிப்பதும், தேவன் தம்மை மனிதனுக்குக் காட்டுவதுமே வெளிப்பாடு ஆகும்”.

தேவன் நம்மை அதிகமாக நேசிக்கிற படியால், நம்மை இந்த உலகத்தில் அமைதியாக அமர்ந்திருக்க விடமாட்டார். அவரைக் குறித்து சிந்தித்து, அதிசயித்துக் கொண்டு இருக்க விடமாட்டார்! உண்மை யிலேயே தேவன் என்மீது கரிசனை கொண்டுள்ளாரா? என்று அவனைக் கவலைப்படவும் அனுமதிக்கமாட்டார்.

தேவன் தமது வார்த்தைகள் அடங்கிய வேதாகமத்தில் தம்மை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். தமது திட்டத்தையும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். நாம் வேதாகமத்தை வாசித்து, தேவனைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள வேண்டும். நாம் அவரைத் தனிப்பட்ட முறையில் அறிந்துகொள்ளும்போது, நாம் நித்திய ஜீவனுக்குள்ள வழியை அறிந்துகொள்ளுவோம்.

வேதாகமத்தை வாசிப்பதன் மூலம் நாம் தேவனைப்பற்றி அறிந்துகொள்ளலாம். தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தியிருப்பதைக் கண்டுகொள்வோம். உங்களுக்கு தேவனைப்பற்றி ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்தால், உங்களுக்கு அவரைப்பற்றி அறிய விருப்பம் இருக்கு மானால், இன்றே வேதாகமத்தை வாசிக்க ஆரம்பியுங்கள்.

ஜெபத்துடன், கவனமாக வேதாகமத்தை வாசியுங்கள்.

நேரம் கிடைக்கும்போது, கடமைக்காக ஏதோ கொஞ்சம் என்று வாசிக்காதேயுங்கள், நீங்கள் அடிக்கடி சாப்பிடுவதுபோல, அடிக்கடி வேதாகமத்தையும் வாசியுங்கள். ஆவிக்குரிய நிலையில் நீங்கள் வளர்ந்து, கொழுத்துப் புஷ்டியாகி விடுவீர்கள்.

(தொடரும்)

மொழியாக்கம்: ஜி.வில்சன்

1.வேதாகமம் தேவனின் வெளிப்பாடாகும்!

வேதாகமத்தின் தனிச்சிறப்பு (மார்ச் – ஏப்ரல் 2024)
Dr.உட்ரோ குரோல்

2. மிகச் சிறப்பான வெளிப்பாடு

இது மூன்று வகைகளில் நடைபெறுகிறது.

i. ஆரம்ப காலத்தில் தேவன் மக்களோடு நேரடியாகப் பேசினார். சிலவேளைகளில் அது பரலோகத்திலிருந்து வெளிப்படும் சத்தமாயிருந்தது.

“அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமைக் கூப்பிட்டு, நீ எங்கே இருக்கிறாய்? என்றார் (ஆதி.3:9). சில தடவைகளில் தேவன் மக்களோடு சொப்பனத்தின் மூலமாகப் பேசினார்.

யாக்கோபு தான் கண்ட தரிசனத்தில் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் வைக்கப்பட்டிருந்த ஏணியில் தேவதூதர்கள் ஏறுகிறவர்களுமாய், இறங்குகிறவர்களுமாய் இருக்கக் கண்டான். அப்பொழுது யாக்கோபு தேவனுடைய சத்தத்தைக் கேட்டான் ( ஆதி.28:12-17).

தரிசனஙகளின் மூலம் தேவன் அடிக்கடி மக்களுடன் பேசினார். அப்பொழுது தேவன் தம்மை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார். தேவன் எசேக்கியேல் தீர்க்க தரிசியைப் பலதடவைகளில் கிரியை செய்யும்படி தூண்ட வேண்டியதாயிற்று (எசேக்.43:3). அப்போதும் கூட இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் சாதாரணமாக நடை பெறவில்லை. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இது மிக மிகக் குறைவு.

ii. இரண்டாவதாக, இயேசு இந்த பூமியில் வாழ்ந்துகொண்டிருந்தபோது, வாழும் வார்த்தையாக இருந்த அவர் தேவனை நமக்கு வெளிப்படுத்தினார்.

அவர் பிதாவாகிய தேவனின் வார்த் தைகளை உலகில் பேசினார். “பூர்வ காலங்களில் பங்குபங்காகவும், வகை வகையாகவும், தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்தக் கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்குத் திருவுளம் பற்றினார்” (எபி. 1:1,2).

தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனைக் குறித்து இயேசு கூறும்போது, “என்னை அனுப்பினவர் (தேவன்) சத்தியமுள்ளவர் அவனிடத்தில் கேட்டவைகளையே உலகத்துக்குச் சொல்லுகிறேன்” என்றார் (யோவான் 8:26).

தேவனுடைய நித்திய தன்மையையும், திட்டத்தையும் வெளிப்படுத்த தேவனுடைய நித்தியகுமாரன் வந்தார். எனினும் உலகம் அவரை அறிந்துகொள்ளவில்லை. உலகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கோ, தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும் உரிமை கொடுக்கப்பட்டது.

“அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார்” (யோவான் 1:12).

தேவகுமாரன் இப்போது பரலோகத்தில் தம் பிதாவின் வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அப்படியானால் நாம் தேவனைப்பற்றிய எந்த சிறப்பான வெளிப்பாடும் இல்லாமல் விடப்பட்டிருக்கிறோம் என்று பொருளா? அவருடைய அன்பையும், கரிசனையையும் குறித்து நாம் அறிந்துகொள்ள ஒரு இடம் இல்லையா?

தேவன் நம்மிடம் எதை எதிர் பார்க்கிறார்? என்று அறிய ஒரு மார்க்கமும் இல்லையா? நிச்சயமாக இருக்கிறது! ஜாண்பர்ட்டன் எழுதிய பழைய பாடலைப் பாருங்கள்.

பரிசுத்த வேதம், தெய்வீக புத்தகம் விலையேறப்பெற்ற பொக்கிஷம்!
நீ என்னுடையதே! எங்கிருந்து வந்தேன்? நான் யார்? என்று நீ எனக்குப் போதிக்கிறாய்.
வனாந்தரப் பாடுகளிலும் துன்பத்திலும் எனக்கு ஆறுதல் நீயே!
மனிதன் மரணத்தை வெல்லலாம் என்று ஜீவனுள்ள விசுவாசத்தின் மூலம் காட்டுகிறாய் எனக்கு நீயே!

iii. மூன்றாவதாக, தேவன் தம்மை இன்னொரு சிறந்த வழியின் மூலம் வெளிப்படுத்த விரும்பினார். அது தான் எழுதப்பட்ட கர்த்தருடைய வார்த்தை, வேதவசனம் அடங்கிய பரிசுத்த வேதாகமம் அது ஒரு தெய்வீகபுத்தகம்.

வேறு எல்லாப் புத்தகங்களையும் விட வேதாகமத்தைப் பிரித்துக்காட்டுவது எது? அது ஏன் வித்தியாசமாகக் காணப்படுகிறது? ஏனென்றால், இது தேவனுடைய புத்தகம். அந்தப் புத்தகத்தின் ஆக்கியோன், தேவனே! அதைத் தோற்றுவித்தவர் அவரே. இந்த வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அனைத்துக்கும் மூல கர்த்தா அவரே!

தேவன் ஆசிரியராய் இருந்து எழுதிய புத்தகம் ஒன்றே. அதுவே வேதாகமம்! அது ஒன்றே தேவனுடைய உள்ளத்தின் சிந்தனைகளை மனிதனின் உள்ளத்துக்குக் கொடுக்கிறது. இது ஒன்றே தேவனுடைய குணாதிசயத்தையும், மனிதனுடைய எதிர்கால வாழ்வின் திட்டத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. அந்தத் திட்டம் நேரடியாக ஆக்கியோனாகிய அவரிடமிருந்தே வருகிறது.

புகழ்பெற்ற சில புத்தகங்களைப் பாருங்கள். வெப்ஸ்டர் அகராதி, ஜோசப் ஸ்மித் எழுதிய “மார்மன் பற்றிய புத்தகம்”, மேரி பேக்கர் எடி எழுதிய “வேதாகம வெளிச்சத்தில் விஞ்ஞானமும், ஆரோக்கியமும்”, L.ரான் ஹப்பார்டு எழுதிய “டயனெட்டிக்ஸ்” (சிந்தனை) இந்தப் புத்தகங்கள் எல்லாம் தேவனால் எழுதப்பட்டவை அல்ல.

தேவனால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் வேதாகமம்மட்டுமே! அது தனித்தன்மை வாய்ந்தது. அதைப்போல வேறொரு புத்தகமும் இல்லை. அதற்கு இணை ஏதும் இல்லை. அந்த இனத்தில் அது மட்டுமே உலகில் உள்ளது; தெய்வீக அதிகாரம் கொண்டது. வெளிப்படுத்துவதிலோ, அதிகாரத்திலோ, மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றும் வல்லமையிலோ, வேறு எந்தப் புத்தகமும் இதற்கு இணை இல்லை.

(தொடரும்)

மொழியாக்கம்: ஜி.வில்சன்

1.வேதாகமம் தேவனின் வெளிப்பாடாகும்!

வேதாகமத்தின் தனிச்சிறப்பு (ஜனவரி – பிப்ரவரி 2024)
Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதாகமம் ஏன் இவ்வளவு சிறப்புப் பெற்றிருக்கிறது? தனிச்சிறப்பு வாய்ந்ததாயிருக்கிறது? என்று நீங்கள் எப்போதாவது ஆச்சரியப்பட்டதுண்டா?

இது அதிகம் விற்பனையாகும் புஸ்தகம் என்பது இதற்குக் காரணம் அல்ல. இது 2000 மொழிகளுக்கு மேல் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் காரணம் அல்ல. இது ஒரு மிகப் பழமையான புத்தகம் என்பதும் காரணம் அல்ல. இது உண்மையானது என்பதாலும் அல்ல. இது பல்வேறு அமைப்புகளிலும் வடிவங்களிலும், பதிப்புகளிலும் வெளியிடப்பட்ட தாலும் அல்ல.

இந்த உலகில் வெளியிடப்பட்டுள்ள எல்லா புத்தகங்களைவிடவும் இது தனிச் சிறப்பும் பெற்றிருப்பதன் காரணம் வேதாகமத்தின் எழுத்தாளர் தேவன் என்பதே! இது அவருடைய புத்தகம்! இதை வாசிப்பதன் மூலம் நாம் கடவுளைப் பற்றியும் அவரோடுள்ள நமது உறவையும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

சத்தம் இல்லாத ஒரு உலகத்தைக் கற்பனை செய்து பாருங்கள்! பேச்சு இல்லை; யென்றால் செவிக்குக் கேட்கும் வேலை இல்லை. எந்தவகையான செய்தி தொடர்பும் இல்லை. எங்கும் ஒரே அமைதிதான்!

ஹெலன் கெல்லருக்குப் பார்வை இல்லை. காதும் கேட்காது, இந்த வகையான அமைதியை அனுபவித்தவர் அவரே. போர்க் கைதிகள் ஏறக்குறைய இதுபோன்ற அமைதியை அனுபவித்திருப்பார்கள். அவர்களால் கேட்க முடியாது என்பதல்ல; கேட்கமுடியும். ஆனால், போர்க் கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தில் ஒருவரோடொருவர் பேசக்கூடாது. இப்படி மற்றவர்களோடு அவர்கள் பேச முடியவில்லை; ஆனால், இவர்கள் அனுபவிப்பது தனிமைச் சிறையே!

இந்தப் பூமியில் இருக்கும் நமக்கு தேவனோடு உறவு கொள்ள முடியாத நிலை இருக்குமானால், அது எவ்வளவு பரிதாபமான நிலை! ஆனால் அவர், நாம் அவரோடு தொடர்பு கொள்ளவும், பேசவும் ஒரு மார்க்கத்தைத் தந்திருக்கிறார். அதுதான் ஜெபம்; அதுபோலவே தேவனும் நம்மோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் ! தேவன் மனிதரோடு தொடர்புகொள்ளும் மார்க்கமே வேதாகமம்; வேதாகமத்தின் மூலமாக தேவன் நம்மோடு பேசுகிறார். நம்முடைய உள்ளத்துக்கு தேவன் தமது உள்ளத்தை வேதாகமம் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார்.

தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்த வேண்டியதின் அவசியம்.

தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தாமல் இருந்திருந்தாரானால், நாம் அவர் இருக்கிறார் என்ற ஒன்றைத்தவிர வேறு எதையும் அறிந்திருக்கமாட்டோம். தேவன் இல்லை என்றால் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் இந்த ஒழுங்கு எப்படி வந்தது?

  • நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் தம்தம் நிலைகளில் சென்றுகொண்டிருக்கின்றன.
  • கிரகங்கள் ஒவ்வொன்றும் தம்தம் வட்டப் பாதையில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன.
  • சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் இவை தவறாமல் நடைபெறுகின்றன.

தேவனே இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவ துக்கும் அதிபதி! அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவராக உயர்ந்திருப்பதால், அவரது படைப்புகள் அவரை நெருங்க முடியாமல் இருக்கிறது. அவர் தம்மை வெளிப்படுத்தினால் மட்டுமே படைப்புகள் அவரை அறியமுடியும்.

“கர்த்தாவே, பூமி முழுவதுக்கும் நீர் உன்னதமானவர் எல்லாத் தேவர்களிலும் நீரே மிகவும் உயர்ந்தவர்” (சங். 97:9).

“கர்த்தர் எல்லா ஜாதிகள்மேலும் உயர்ந்தவர்; அவருடைய மகிமை வானங்களுக்கு மேலானது. உன்னதங்களில் வாசம் பண்ணுகிற நம்முடைய தேவனுக்குச் சமானமானவர் யார்? அவர் வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ளவைகளைப் பார்க்கும்படி தம்மைத் தாழ்த்துகிறார்” (சங்.113:4-6).

தேவன் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்த தீர்மானிக்காவிட்டால், அவரது தன்மை, பண்பு, குணாதிசயம் இவற்றை நாம் அறிந்துகொள்ள முடியாது. அவர் நம்மீது வைத்திருக்கும் அன்பு, கரிசனை, பராமரிப்பு இவற்றைப் புரிந்துகொள்ளவும் முடி யாது.

தேவன் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்துவது எப்படி?

இறையியலாளர்கள் இரண்டு வகையான வெளிப்பாடுகளைக் கூறுகிறார்கள்.

1. முதலாவது பொதுவான வெளிப்பாடு

இது தேவன் ஒருவர் உண்டு; அவர் நிலைத்திருக்கிறார் என்றுமட்டும் நமக்குக் காட்டும். அவரது தன்மைகள், பண்பு, குணாதிசயம் இவற்றை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதில்லை. உதாரணமாக, தேவன் ஒர் அழகான உலகத்தைச் சிருஷ்டித்தார்.

“வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது” (சங்.19:1).

“காக்கைக் குஞ்சுகள் தேவனை நோக்கிக் கூப்பிட்டு, ஆகாரமில்லாமல் பறந்து அலைகிறபோது, அவைகளுக்கு இரையைச் சவதரித்துக் கொடுக்கிறவர் யார்?” (யோபு 38:41).

தேவன் நம்மை பராமரிக்கிறவர் என்பதற்கு இதுவே சான்று!

“உன்னதமானவர் மனுஷனுடைய இராஜ்யத்தில் ஆளுகைசெய்து, தமக்குச் சித்தமானவனுக்கு அதைக்கொடுத்து…” (தானியேல் 4:17).

தேவன் மனிதனுடைய ஆளுகையில் தலையிடுகிறார்.

தேவனைப்பற்றி நாம் அறிய விரும்பும் அனைத்தையும் தெரிந்துகொள்ள இந்தப் “பொது வெளிப்பாடு” போதாது. தேவனோடுள்ள நமது உறவு அவர் திட்டமிட்டபடி உள்ளது என்பதை உறுதி செய்துகொள்ள அது போதாது. எனவே தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்துவதில் இன்னும் ஒருபடி தாண்டிச் சென்றார்.

(தொடரும்)

மொழியாக்கம்: ஜி.வில்சன்