இன்றைய தியானம்

1 2 3 930

தேவனுடைய நேரம்

தியானம்: 2018 டிசம்பர் 17 திங்கள் | வேத வாசிப்பு: லூக்கா 1:12-17, 67-80

…அவனுக்கு யோவான் என்று பேரிடுவாயாக (லூக். 1:13).

இந்த நவீன காலத்தில், கர்ப்பத்தில் வளருகின்ற பிள்ளை ஆணா பெண்ணா என்று அறிந்துகொண்டு, இணையத்தளத்தில் தேடி, புதினமான ஒரு பெயரைத் தெரிந்து, அதற்கு எபிரெய கிரேக்க அர்த்தங்களும் சொல்லி, ஒருவித திருப்தியோடு பிள்ளைகளுக்குப் பெயர் வைக்கிறார்கள். கர்த்தரிடம் காத்திருந்து யாராவது பெயரிடுகிறார்களா?

நெடுங்காலம் காத்திருந்த சகரியாவுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறப்பான் என்று மாத்திரமல்ல, அவன் பெயர் ‘யோவான்’ என்றும், அவனைக்குறித்த சகல விபரங்களையும் காபிரியேல் தூதன் சகரியாவிடமே தெரிவிக்கிறான். யோவான் என்றால், ‘கர்த்தர் கருணையுள்ளவர்’ என்று அர்த்தமாம். அந்த செய்தியைத்தான் யோவான் அறிவித்தான். ஆக, இந்தப் பிள்ளையின் பெயர் தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது; இது மனிதன் தெரிந்ததல்ல.

யோவான், தீர்க்கதரிசிகளால் முன்னுரைக்கப்பட்டவன். கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஏறத்தாழ 400 ஆண்டுகளாக இஸ்ரவேலில் தேவனுடைய வார்த்தை அறிவிக்கப்படவில்லை. மேசியாவின் வருகையை அவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். அச்சமயத்தில் முன்னுரைக்கப்பட்டபடியே கர்த்தருக்காக வழியை ஆயத்தப்படுத்தவும், அநேகரை அவர்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குத் திருப்பவும் பிறந்தவனே இந்த யோவான். முதுமையிலும் கருத்தரித்திருந்த எலிசபெத்தை வாழ்த்த வந்த மரியாளின் வாழ்த்துதல் சத்தத்தைக் கேட்டு, தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்தே துள்ளியவன் இவன் (லூக். 1:41). பரலோக ராஜ்யத்தின் சத்தியத்தை பகிரங்கமாகப் பிரசங்கம் பண்ணினவன்; தவறுகளை இடித்துரைத்தவன். யூதரும், ஆயக்காரரும், போர்வீரர்கூட, “நாங்கள் என்ன செய்யட்டும்” என்று மனமுடையும் வண்ணம் கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டிய அவன் இன்று இல்லை.

இன்று, இயேசுவின் இரண்டாவதும் இறுதியுமான வருகைக்கு முன்னோடியாக சுவிசேஷத்தை அறிவித்து வழிகளை ஆயத்தப்படுத்தவும், ஜனங்களைத் தேவனண்டைக்கு வழிநடத்தவும், மரணம் நேர்ந்தாலும்கூட தேவனுக்காகவே வைராக்கியம் பாராட்டவும் தேவன் மனுஷரைத் தேடுகிறார். நாம் தயாரா? கிறிஸ்து பிறந்த செய்தி முக்கியம்; அவர் மீண்டும் வருவார் என்ற செய்தி இன்றைக்கு மிக முக்கியம். இயேசுவைக்குறித்த செய்தி மக்களை இரட்சிப்புக்கு வழிநடத்தும்; அவர் மீண்டும் வருவார் என்ற செய்தி நியாயத்தீர்ப்பையும், நித்திய வாழ்வின் வழியையும் உறுதிப்படுத்தும். இதில் நாம் எதைத்தான் தவிர்க்க முடியும்? ஆகவே, இரட்சகரின் இரக்கத்தையும், நியாயாதிபதியின் நீதியையும் எடுத்துரைக்க விசேஷமாக இந்நாட்களில் முன்வருவோமா!

“மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளைக் கொடுங்கள். …நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும்…” (லூக். 3:8,9).

ஜெபம்: கர்த்தாவே, எங்களை இரட்சிக்கும்படியாக மனிதனாக இவ்வுலகுக்கு வந்தவருக்கு நாங்கள் சாட்சியாகவும், மீண்டும் நியாயாதிபதியாக வரப்போகிறவரைச் சந்திக்க ஆயத்தமுள்ளவர்களாகவும், ஆயத்தப்படுத்துகிறவர்களாகவும் இருப்பதற்கு கிருபை தாரும். ஆமென்.

காத்திருந்து இளைத்துவிடாதே!

தியானம்: 2018 டிசம்பர் 16 ஞாயிறு | வேத வாசிப்பு: லூக்கா 1:5-17

சகரியாவே, பயப்படாதே. உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது. உன் மனைவியாகிய எலிசபெத்து உனக்கு ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள். அவனுக்கு யோவான் என்று பேரிடுவாயாக (லூக். 1:13).

“அதிக காலமாக ஜெபித்தும் பதில் இல்லை”, “ஜெபித்தும் இப்படியாகிவிட்டது” என்கிறவர்கள் அநேகர். “ஜெபித்தது சரி, ஆனால், பதில் பெறத்தான் ஆரம்பித்தாயா?” என்று ஒருவரிடம் கேட்டபோது, “நான் ஜெபித்தேன்” என்றார் மறுபடியும். நாம் ஜெபிக்கிறோம்; ஆனால் தீர்க்கமான பதில் கிடைக்கும்வரை பொறுமையாயிருக்கிறோமா? அநேக ஜெபங்கள், பதில் இன்றித் தேங்கிக் கிடப்பது இதனால்தான் என்றுணராமல் மனமடிவடையலாமா?

‘மாயக்காரரே’ என்று இயேசுவால் கடிந்துகொள்ளப்பட்ட ஆசாரியரில் ஒருவனாயிருந்தும், மற்ற ஆசாரியர் போலல்லாமல், சகரியாவும் மனைவியும் கர்த்தர் இட்ட சகல கற்பனைகளின்படியேயும், நியமங்களின்படியேயும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதியுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள் (வச.6). அப்படி நடந்த இவர்களுக்குப் பிள்ளைகள் இல்லை; வயதும் சென்றுவிட்டது. தாங்கள் தேவனுடைய இரட்சிப்பின் திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்பதை அவர்கள் அன்று அறிந்திருக்க நியாயமில்லை. ஆனால் பிள்ளைக்காக அவர்கள் ஜெபித்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது. ஜெபம் கேட்கப்படவில்லையோ என்று சோர்ந்துவிடுமளவுக்குக் காரியங்கள் கைமீறிவிட்டன. ஆனாலும், அவர்கள் தேவனுடைய வழிகளைவிட்டு விலகவேயில்லை. இங்கேதான் நாம் தடுமாறுகிறோம். தேவனுடைய நாள் வந்தது; அதற்கு வயது தடையாகுமா? யூதர் எதிர்பார்த்திருந்த மேசியாவின் வருகைக்கு முன்னோடியாக ஒருவன் இவர்களுக்குப் பிள்ளையாகப் பிறப்பான் என்ற செய்தி வருகிறது.

கர்த்தருக்குள் உறுதியாயிருக்க மனதிருந்தாலே அவர் நம்மைப் பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்கிறார் (ஏசா.26:3). ஒரு காரியத்தைக் கர்த்தரிடம் பொறுப்பளித்துவிட்டால் அவர் சித்தம் நிறைவேறக் காத்திருப்போம். தமது பிள்ளைகளுக்குத் தமது திட்டத்தில் நிச்சயம் ஒரு பங்களிப்பு தேவன் வைத்திருக்கிறார். அன்று இயேசுவின் வருகையில் சகரியா குடும்பத்துக்குப் பங்களிப்புக் கொடுத்த தேவன், அவர்களுடைய ஜெபத்திற்கு அத்தனை காலம் தாமதித்தது ஏன் என்று இன்று நமக்குப் புரிகிறது. கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையிலே தேவன் நமக்காக என்ன பங்களிப்பு வைத்திருக்கிறாரோ, பதிலுக்கு நாம் காத்திருக்கவேண்டாமா? ஆகவே, ஜெபத்திற்குப் பதில் இல்லையே என்று மனவேதனைப்படுகின்ற நாமும் திடப்பட்டு, அப்படிப்பட்ட மக்களையும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் தேடிச் சென்று, சகரியாவைக் காட்டித் திடப்படுத்தலாமே!

“நெடுங்காலமாய்க் காத்திருக்குதல் இருதயத்தை இளைக்கப்பண்ணும். விரும்பினது வரும்போதோ ஜீவவிருட்சம்போல் இருக்கும்” (நீதி. 13:12).

ஜெபம்: ஜெபத்தைக் கேட்கிற ஆண்டவரே, ஜெபங்களுக்கு பதில் இல்லையே என நாங்கள் மன வேதனை அடையாமல், தேவனுடைய திட்டத்துக்கு எங்களை ஒப்புவிக்கவும், இது போன்ற சூழ்நிலையில் உள்ளவர்களை திடப்படுத்தவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஆமென்.

தலை நசுங்கிவிட்டது!

தியானம்: 2018 டிசம்பர் 15 சனி | வேத வாசிப்பு: ஆதியாகமம் 3:1-19

அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் சர்ப்பத்தைப் பார்த்து: … அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் (ஆதி. 3:14-15).

‘பாம்பை அடித்துக் கொல்லவேண்டுமானால் சும்மா கண்டபடி அடிக்கக் கூடாது. வாலில் அடித்தால் அது திரும்பி நம்மை கொத்திவிடும். எனவே பாம்பை தலையில் அடிக்க வேண்டும்; அது சுருண்டுவிடும்’ என்பார் எனது தாயார்.

தேவன் தமக்கென்று தம்முடைய சாயலில் படைத்த மனிதரை, தேவன் உருவாக்கிய ஏதேனுக்குள்ளேயே பிரவேசித்து, வஞ்சகத்தினால் தேவனிடமிருந்து அவர்களைப் பிரித்து, தனது பகையை வெளிப்படுத்திவிட்டான் சாத்தான். அதற்காகத் தேவன் மனிதரைக் கைவிடவுமில்லை; அவர்களைத் தன் வலையில் சிக்கவைத்த சாத்தானை விட்டுவைக்கவுமில்லை. மனிதனுக்கு இரட்சிப்பு என்பது இன்று நேற்று அல்ல; அநாதியாய் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒன்று. “அவர் உலகத் தோற்றத்திற்கு முன்னே குறிக்கப்பட்டவராயிருந்து, தமது மூலமாய்த் தேவன் மேல் விசுவாசமாயிருக்கிற உங்களுக்காக இந்தக் கடைசிக் காலங்களில் வெளிப்பட்டார்” (1பேது.1:20). அப்படியே சாத்தானின் தலையை நசுக்கவே இயேசு வந்து பிறந்தார். ‘குதிங்காலை நசுக்குவார்’ என்பதில் இயேசு உலகில் வாழும்போது சாத்தான் அவரைச் சீண்டுவான் என்பது தெளிவு. ஆனால், அவனால் அவரைக் கொல்ல முடியாது. இயேசு உயிர்த்தெழுந்தபோது சாத்தானின் தலை நசுங்கிப்போனது. இப்போது அவனுடைய வால்தான் ஆடுகிறது. முழுவதும் அடங்கிப்போகும் காலம், அதாவது கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் நாட்களும் இன்று சமீபித்துவிட்டது.

வாக்குப்படி இயேசு வந்து பிறக்க எத்தனை ஆயிரம் வருடங்கள் சென்றன; திரும்பவும் வருவேன் என்றவர் வருவதற்கும் இத்தனை தாமதம் ஏன்? இப்படியாகச் சோர்ந்துபோகிறவர்களும் உண்டு; கேலி பேசுகிறவர்களும் உண்டு. காலங்கள் நமது கைகளில் இல்லை. தாமதம் என்பது கர்த்தருடைய இயலாமை அல்ல; அது அவருடைய கருணை! சாத்தானின் தலை நசுக்கப்பட்டது சரித்திரம் என்றால், கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜாவாக வருவதும் நிச்சயம்! அதை நாம் நம்புவது நிச்சயம் என்றால் அதை உலகுக்கு ஆணித்தரமாக எடுத்து உரைக்கலாமே! சாத்தானின் தலையை நசுக்கிய கர்த்தர், அவனை நித்திய அக்கினியில் தள்ள திரும்பவும் வருவார்; எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு நித்திய முடிவு உண்டு என்ற நல்ல செய்தியை நாம் உலகுக்குக் கூறி அறிவிக்கலாமே.

“தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி, கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தைக் குறித்து தாமதமாயிராமல், ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் எல்லாரும் மனந்திரும்ப வேணடுமென்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருக்கிறார்” (2பேது. 3:9).

ஜெபம்: ஆண்டவரே நீர் சிலுவையில் சாத்தானின் தலையை நசுக்கிப்போட்டீர், நசுங்கிப்போன தலையுடன் வாலை மாத்திரம் ஆட்டுகின்ற சாத்தானின் வஞ்சகங்களுக்கு நாங்கள் சிக்கிடாதபடி எங்களைக் காத்தருளும். ஆமென்.

1 2 3 930
சத்தியவசனம்