வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2019 மே 22 புதன்

கர்த்தர் தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், … நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் (உபா 31:8).
1இராஜாக்கள் 16,17 | யோவான்.6:22-59

வாக்குத்தத்தம்: 2019 மே 20 திங்கள்

தேவனுடைய அன்பிலே உங்களைக் காத்துக் கொண்டு, … கிறிஸ்துவினுடைய இரக்கத்தைப்பெறக் காத்திருங்கள் (யூதா 21).
1இராஜாக்கள் 12,13 | யோவான்.5:28-47

சத்தியவசனம்