ஜெபக்குறிப்பு: 2018 டிசம்பர் 6 வியாழன்

நான் அவர்களோடே சமாதான உடன்படிக்கை செய்வேன்; அது அவர்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாயிருக்கும் (எசேக்.37:26) உண்மையுள்ள தேவன் சத்தியவசன முன்னேற்றப் பணியாளர்கள் சகோ.அருண்மோசஸ், சகோ.ராஜாசிங், சகோ.சைலஸ் இவர்களையும் இவர்களது குடும்பங்களையும் சமாதானத்தோடு காத்து வழிநடத்த வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்