வாக்குத்தத்தம்: 2019 மே 15 புதன்

உமது வல்லமையை உமது அடியானுக்கு அருளி, உமது அடியாளின் குமாரனை இரட்சியும் (சங்.86:16).
1இராஜாக்கள் 3,4 | யோவான்.3:22-36

சத்தியவசனம்