ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜுன் 15 சனி

உமது நாமத்தை எல்லாத் தலைமுறைகளிலும் பிரஸ்தாபப்படுத்துவேன் (சங்.45:17) இலங்கை சத்திய வசன ஊழியங்களை கர்த்தர் மேன்மேலும் ஆசீர்வதிக்கவும். அந்தத் தேசத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் வளர்ந்து பெருகுவதற்கும் ஊழியங்களுக்கு உள்ள பணத்தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்கும், அங்குள்ள எழுத்தாளர்களை கர்த்தர் வல்லமையாய் பயன்படுத்த ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்