வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள் (செப்டம்பர் – அக்டோபர் 2023)

1

கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சத்தியவசன ஊழியர்களுக்கு, வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறேன். சத்தியவசன வெளியீடு அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் மே-ஜுன் 2023 தியானங்களை வாசித்தேன். அதிக பிரயோஜனமாக இருந்தது. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம்.

Mr.Antony, Vembakottai.

2

Dear Brother in Christ, I am feeling so much happy in thankful for your blessed and very excellent in so valuable all your posters. (whatsapp). Congrats.

Mr.Antony.

3

Dear Brother/Sister in Christ, Receiving the Magazines regularly and learning many things and growing in spiritual maturity. Praise be to God! Thanks a lot.

Sis.T.Vasuki Celin, Vellore.

4

Dear Brother in Christ, Every day Anuthinamum Christhuvudan Devotions very useful for our family prayer. May God bless this Ministry.

Sis.Sornakumari.

5

Beloved Brother in Christ, Greetings in Jesus Name. I am getting your Magazine, Anuthinamum Christhuvudan regularly and also in time. Your Magazine is of very useful to me for my spiritual life. May God be with you and bless you.

Bro.Mathews, Vellore.