காட்டு புஷ்பத்துக்கு மரணபயம் கிடையாது!

Dr.புஷ்பராஜ்
(மே-ஜுன் 2012)

ஒரு அவிசுவாசிக்கு மரணபயம் உண்டாகலாம். ஆனால் உண்மையான விசுவாசி ஒருநாளும் மரணத்தைக் குறித்து பயப்படக்கூடாது. ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவன் மரணத்தை ஆதாயம் என்பான் (பிலி.1:21).

மனந்திரும்பின கிறிஸ்தவன் மரித்தால் தேவனோடு இருப்பான். மனந்திரும்பாத இரட்சிக்கப்படாத ஒரு கிறிஸ்தவன் மரித்தால் இந்த நிச்சயம் இல்லை. ஒரு உண்மை கிறிஸ்தவன் எங்கு, எப்படி மரித்தாலும் கிறிஸ்துவின் வருகையில் அவரிடம் சேருவான் (வெளி.20:13). அவன் கல்லறையைக் குறித்து கவலைப்படமாட்டான். காட்டு புஷ்பத்தின் ஆயுள் கூடினால் ஒரே ஒரு நாள்தான்! அது தன் குறைந்த ஆயுசை நினைத்து வருந்துவதேயில்லை.

காட்டு புஷ்பம் எப்பொழுதும் மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷத்தைக் கொடுக்கும். மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கும். புஷ்பம் போன்ற கிறிஸ்தவனாக நாம் இருக்க வேண்டும். கொலோசேயர் 4:5-6 இன்படி நமது வார்த்தைகள் இருக்கவேண்டும். சங்.5:11,12 இன்படி தேவன்பேரில் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குமானால் வருடத்தின் 365 நாட்களும் நமக்கு சந்தோஷமே கிட்டும்.

காட்டு புஷ்பம் எப்போதும் வாசனையைக் கொடுக்கும். புஷ்பம் எங்கிருந்தாலும், கல்லறையாக இருந்தாலும், குப்பையில் இருந்தாலும், அரண்மனையில் இருந்தாலும் தன் வாசனையை அது ஒருபோதும் மாற்றாது.

வாசனையானது மற்றவர்களைக் கவரும் என பவுல் கூறுகின்றார். நம்முடைய வாசனை இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மத்தியிலும் புற ஜாதிகள் மத்தியிலும் பரவி கவர்ச்சிக்க வேண்டும் (2கொரி.2:14). சிலர் சபையில் சாட்சி சொல்ல ஆசைப்படுவார்கள். ஆனால் அலுவலகத்திலோ, வெளியிலோ, குடும்பத்திலோ அந்தச் சாட்சியை ஒருபோதும் பகிர்ந்து கொள்ளமாட்டார்கள். இவ்வித வாழ்க்கையானது ஒரு புஷ்பத்தின் தன்மையைக் கொண்டதல்ல. காட்டுபுஷ்பத்திடம் வாசனை வீசும் ஜீவியத்தை கற்றுக்கொள்வோம் (மத்.5:13-16). அன்பானவர்களே, நாம் காட்டு புஷ்பத்தைவிட விசேஷித்தவர்கள் என்று இயேசு சுட்டிக்காட்டுகிறார். ஆகவே காட்டு புஷ்பத்தைவிட இன்னும் பல காரியங்களில் தேவதிட்டம் நிறைவேற்றுகிறவர்களாக கர்த்தர் எதிர்பார்க்கின்றபடி நாம் வாழுவோம்.

காட்டு புஷ்பம் ஜீவனோடு இருப்பதால் ஒரு சர்வவல்லவரை வெளிப்படுத்த முடிகிறது. காட்டு புஷ்பம் என்று சொல்வதைவிட வீட்டு புஷ்பம் என்று சொல்லியிருந்தால் மனிதன் பெருமைப் படுவான். ஏனென்றால் நான் எரு போட்டேன், நான் நட்டேன், நான் வளர்த்தேன், அது என் வீட்டில் இருக்கிறது என்று சொல்லுவான். இப்படியெல்லாம் மனிதன் நினைப்பான் என்று அறிந்துதானோ என்னவோ இயேசு காட்டு புஷ்பம் என்று கூறினார். இது எதைக் குறிக்கிறது? தேவனின் பாதுகாப்பைக் குறித்து (மத்.6:28-31) கவனமாக சிந்தித்து பாருங்கள். கவலைப்படும் விசுவாசிகளுக்கு இது ஒரு சவாலாய் இருக்கும். உங்களுக்கு … அதிக நிச்சயமல்லவா என்று கர்த்தர் இந்த வசனத்தில் உச்சரிக்கும் வார்த்தையை மறக்கவேண்டாம். ஆம்! காட்டு புஷ்பம் தன் வாழ்க்கையில் எப்போதும் சர்வவல்லவரை (சங்.121:5, 124:8) வெளிப்படுத்தும்போது நீங்களும், நானும் அதை வெளிப்படுத்தவேண்டாமா?

காட்டு புஷ்பம் எங்கு இருந்தாலும், எங்கு வைக்கப்பட்டாலும் மனரம்மியமாயிருக்கும் (பிலி.4:1). அது காட்டில் இருந்தாலும் மணம், அரண்மனையில் இருந்தாலும், மரண வழிகளில் அதே செடி பூப்பூத்தாலும் மணம் மாறாமல் காணப்படுகிறது. தான் எங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று யோசிப்பதில்லை. மணம் வீசுவதிலேயே கருத்தாயிருக்கும். பவுல் பிலிப்பிய சிறையில் இருந்தாலும் அவன் ஜீவியத்தில் பாட்டு, ஜெபம், ஸ்தோத்திரம், ஊழியம் ஆகியவைகள் குறைந்ததா? இல்லையே! ஊழியம் நிறுத்தப்படாமல் ஊழியத்தை மிக அதிகம் செய்தானே! ஜெயில் தலைமை காவலாளியை குடும்பத்தோடு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வைத்தானே! பவுலின் மூலம் பிலிப்பு பட்டணத்தில் ஒரு புதிய சபை உருவானதே! தன் ஊழியத்தில் தான் துன்புறுத்தப்பட்டதால் அவனுக்கு முறுமுறுப்போ, தேவன்பேரில் கோபமோ எற்படவில்லையே! இந்த சொந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில்தான் பவுல் எந்த சூழ்நிலையிலும் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனையாக எழுதினான் (பிலி.4:4).

சங்.4:7-8 இன் படி தாவீதின் அனுபவம் நமக்கு உண்டா? ஆபகூக் 3:17-18இன்படி அந்த தீர்க்கதரிசியின் அனுபவம் நமக்கு உண்டா? பிலி.4:11இன்படி பவுலின் அனுபவம் நமக்கு உண்டா? யோசேப்பு அநியாயமாய் சிறையில் இருந்தாலும் அவன் நம்பும் கடவுள்மேல் கோபப்படாமல், முறுமுறுக்காமல் அவன் தரிசனம், பரிசுத்த ஜீவியம் கொஞ்சமும் மாறாமல் பார்த்துக் கொண்டானே! நியாயமில்லாமல் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டும் அவன் தேவன் மேல் கோபப்படவில்லையே! முறுமுறுக்கவில்லையே! உன் கஷ்டங்களைக் குறித்து அழுகின்றாயா? பொல்லாதவர்கள் உயருகிறார்கள், கர்த்தரை நம்புகிற நானோ சிறுமைப்படுகிறேன் என்று சிந்திக்கிறாயா? அப்படியானால் சங்.73 ஐ முழங்காலில் நின்று வாசி.

காட்டு புஷ்பம் எங்கிருந்தாலும் மனோ ரம்மியமாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஆலோசனையாக கூறும் இந்த காட்டு புஷ்பம் பகுதியை ஆங்கி லத்தில் Learn a Lesson from the white Lilies என்று வாசிக்கிறோம். அதனால் தான் இயேசு காட்டு புஷ்பங்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். மனிதன் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பில் விசேஷமானவன் (மத்.6:26). சிருஷ்டிப்பு என்பது ஒரு விசேஷமான வார்த்தை. ஆதியாகமத்தில் மற்றவைகளை உருவாக்கும்போது உண்டாகக்கடவது என்றார். ஆனால் மனுஷன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட போதுமட்டும் ஒரு ஆலோசனை சங்கத்தைக் கூட்டினார். பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவி இவர்களின் ஏக தீர்மானத்தின்படி மனிதன் தேவசாயலாய் உருவாக்கப்பட்டான் (ஆதி. 1:26). ஆனால் மனிதனின் கீழ்ப்படியாத பாவம் அவனை தேவசாயலையே இழக்கும்படி செய்தது. தேவன் நியமித்த எல்லைக் கோட்டை மீறுவதே பாவம் ஆகும் (ரோ.12:8-32). ஆனால் நாம் இழந்த அந்த தேவசாயலை நமக்கு திரும்ப கொடுக்கவே இயேசு உலகத்தில் வந்தார் (எபேசி.2:12-16).

இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசித்து நாம் பாவி என்று ஒத்துக்கொள்ளும்போது (1யோவா.3:8-10) பாவசாயல் போய் திரும்பவும் கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியாய் மாறுகிறோம் (எபேசி.4:22-24). கொலோசேயர் 3:9-10 இன் படி பழைய மனுஷனுடைய சுபாவத்தைக் களைந்துபோடு, அப்போது புதிய சிருஷ்டியாவாய். யோவா.3:3-6, 2கொரி.5:17 ஐ வாசித்து தியானித்து புதிய சிந்தனையின் அனுபவத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் காட்டு புஷ்பங்களாக மாறவேண்டும் என்பது நம் தேவனின் ஆசையாகும், எதிர்பார்ப்பாகும். அதனை நாம் நிறைவேற்றுகின்றவர்களாக மாறுவோமா?.

சத்தியவசனம்