சத்தியவசன பாடல் தொகுப்பு – 1 (MP3)
1. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் (Vol-1)
2. ஓ! மனிதனே (Vol-2)
3. விசுவாசக்கப்பல் ஒன்று (Vol-3)
நன்கொடை ரூ.75/-

சத்தியவசன பாடல் தொகுப்பு – 2 (MP3)
1. கிறிஸ்துமஸ் புதுவருட பாடல்கள் (Vol-4 & 7)
2. உயிரோடிருக்கும் கிறிஸ்து (Vol – 5)
3. மீட்பர் பிறந்தார் (Vol – 16)
நன்கொடை ரூ.75/-

சத்தியவசன பாடல் தொகுப்பு – 3 (MP3)
1. இதயத்தாமரை (Vol – 8)
2. இசைக்கதிர் (Vol – 9)
3. ஆறுதல் கீதங்கள் (Vol – 10)
4. Instrumental Music
நன்கொடை ரூ.75/-

சத்தியவசன பாடல் தொகுப்பு – 4 (MP3)
(Dr.சாம் கமலேசன் பாடல்கள்)
1. துதிகள் செலுத்துவேன் (Vol – 12)
2. கர்த்தரை நான் பாடுவேன் (Vol – 13)
3. நன்றிக் கீதங்கள் (Vol – 14)
4. மேகமீதில் இயேசுராஜன்
நன்கொடை ரூ.75/-

சத்தியவசன பாடல் தொகுப்பு – 5 (MP3)
(Dr.புஷ்பராஜ் பாடிய பாடல்கள்)
1. பலன் கொடுப்பீர் (Vol-11)
2. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் (Vol-15)
நன்கொடை ரூ.75/-

சத்தியவசன பாடல் தொகுப்பு – 6 (MP3)
(சிறுவர் பாடல்கள்)
1. சின்னச் சிட்டுக்குருவியே (Vol-6)
2. டேய் குட்டிப்பயலே (சிறப்பு வெளியீடு-2)
நன்கொடை ரூ.75/-

குறிப்பு: தபால்/கொரியர் மூலம் சிடிக்களைப் பெற விரும்புகிறவர்கள் அதற்குரிய நன்கொடையோடு தமிழ் நாட்டில் உள்ளோர் ரூ.40/-ம் வெளி மாநிலத்தில் உள்ளோர் ரூ.60/-ம் (3 சிடிக்கள் வரை) கூடுதலாக செலுத்திப் பெற்றுக்கொள்ளவும்.