பொருளடக்கம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

பரம அழைப்பின் பந்தயப் பொருள் – Rev.நாட் க்ராபோடு

தேவனுடைய கூடாரமறைவு – சகோதரி சாந்தி பொன்னு

ஆச்சரியப்படத்தக்க விதமாகக் காணப்படும் இரட்சிப்பின் பண்புகள் – Dr.W.வாரன் வியர்ஸ்பி

தானியேலின் நாட்குறிப்பு – Dr.உட்ரோ குரோல்

குணமாக்குதலும் விசுவாச ஜெபமும் – Dr.தியோடர் எச்.எஃப்.

விசாரிக்கப்பட வேண்டிய நகரம் – பவானி மகேந்திரன்

தடுப்பூசிகளும் தடுமாறும் விசுவாசிகளும்… – Dr.எம்.எஸ்.வசந்தகுமார்

தேவனின் சரித்திரத்திற்கு முடிவில்லை – சகோ.ஜெகராஜ் பெர்னாண்டோ

மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவனின் ஆறு அடையாளங்கள் – சகோ.ஜே.சி.ரைய்ல்

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்