[01] தேவனோடு தினமும் நடத்தல்
Daily walk with God
Dr.தியோடர் எச்.எப்
Rs.10.00/-

[02] விசுவாசக் கப்பல்
ஒன்று செல்கின்றது
Adventuring by Faith
Dr.தியோடர் எச்.எப்
Rs.10.00/-
[03] பரலோகம் செல்ல உமக்கு விருப்பமா?
Are you willing to go to Heaven?
Dr.தியோடர் எச்.எப்
Rs.10.00/-

[04] புதிய விசுவாசிகளுக்கான
பத்து முதற்படிகள்
First 10 steps to new believers
Dr.தியோடர் எச்.எப்
Rs.10.00/-

[05] ஞான முத்துக்கள் பத்து
The ten pearls of wisdom
Dr.தியோடர் எச்.எப்
Rs.25.00/-
[06] பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்
And he will flee
Dr.தியோடர் எச்.எப்
Rs.25.00/-

[07] மெய்வாழ்வு (பாகம் 1 & 2)
True Life (Part 1 & 2)
Dr.தியோடர் வில்லியம்ஸ்
Rs.20.00/-

[08] வீழ்ச்சியில் கிருபை
Grace in defeat
Dr.தியோடர் வில்லியம்ஸ்
Rs.20.00/-

[09] பயத்திலிருந்து விடுதலை
Deliverance from fear
Dr.தியோடர் வில்லியம்ஸ்
Rs.25.00/-

[10] யோனா
The study of Book Jonah
வேதநாயகம் சாஸ்திரியார்
Rs.25.00/-

[11] ஆவியின் கனி
Fruit of Spirit
Prof.எடிசன்
Rs.25.00/-

[12] மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில்
The valley of the Shadow of death
Sis.சாந்தி பொன்னு
Rs.25.00/-

[13] தெய்வீக வழிகாட்டி
The Study on Ten Commandments
Sis.சாந்தி பொன்னு
Rs.25.00/-

[14] போஷிக்கும் தேவன்
God will provide
இராபர்ட் J.பீட்டர்சன்
Rs.10.00/-

[15] எபேசியர் விளக்கவுரை
The commentary of Book of Ephesians
ஜீன் & கிளாட்
Rs.100.00/-

[16] சத்தியவசனம் பாடல் புத்தகம்
Song Book
Rs.65.00/-

[17] மனக்கலக்கத்திற்கு மருந்து
(42 & 43 ஆம் சங்கீதம்)
Medicine for the suffering Mind
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.20.00/-

[18] துன்மார்க்கரின் வளமும்
நீதிமானின் துயரமும்
(73ஆம் சங்கீதம்)
The Prosperity of Sinners
and The Suffering of Saints
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.20.00/-

[19] ஒத்தாசையாயிருக்கும் ஒப்பற்ற தேவன்
(121ஆம் சங்கீதம்)
The ever helpful God
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.15.00/-

[20] வயோதிப காலத்திலும்
வழிநடத்தும் கர்த்தர்
(71ஆம் சங்கீதம்)
The God who cares for the old
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.20.00/-

[21] புண்பட்ட உள்ளங்களில்
புறப்படும் உணர்வுகள்
(137ஆம் சங்கீதம்)
The outbursts of Broken Hearts
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.15.00/-

[22] மரணத்தின் மறுபக்கம்
The Other side of the Dealth
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.45.00/-

[23] ஆபத்துக் காலத்திலும்
ஆதரவளிக்கும் கர்த்தர்
(46ஆம் சங்கீதம்)
The Dependable God
in Dreadful Dangers
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.25.00/-