வாக்குத்தத்தம்: 2019 நவம்பர் 16 சனி

உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரமேறினதாயுமிருப்பதாக (கொலோ.4:6).
எசேக்கியேல் 25,26 | எபிரெயர் 11:22-40

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 நவம்பர் 16 சனி

எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த நல்ல வேலைக்குத் தங்கள் கைகளைத் திடப்படுத்தினார்கள் (நெகே.2:18) உன்னதமான தேவனுடைய பணிக்கு தங்களது அயராத உழைப்பைக் கொடுத்துவரும் அனைத்து சத்தியவசன பிரதி நிதிகளையும் அவர்கள் குடும்பங்களையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிக்க மேன்மைப்படுத்த வேண்டுதல் செய்வோம்.

அழைப்பின் ஒலி

தியானம்: 2019 நவம்பர் 16 சனி | வேத வாசிப்பு: அப்போஸ்தலர் 9:1-25

“அவன் பிரயாணமாய்ப் போய், தமஸ்குவுக்குச் சமீபித்தபோது, சடுதியிலே வானத்திலிருந்து ஒரு ஒளி அவனைச் சுற்றிப் பிரகாசித்தது” (அப்போஸ்தலர் 9:3).

“சில தவறான காரியங்களில் நான் ஈடுபட்டு வாழ்ந்த நாட்களிலே, பிரசங் கங்கள், கிறிஸ்தவ சஞ்சிகைகள் மூலமும், வேதவார்த்தைகள் மூலமும் கர்த்தர் என்னுடன் இடைப்பட்டார். நானும் ஏற்றுக்கொள்வதுபோல இருந்தேன். ஆனாலும் கர்த்தருடைய அழைப்புக்கு முற்றிலும் செவிகொடுக்காமல், என் சுயவழிகளில் நடந்தேன். அதன் பலனாக பல கிரயங்களைச் செலுத்த வேண்டி ஏற்பட்டதன் பின்னரே, உணர்வடைந்து மனந்திரும்பினேன். கீழ்ப்படிந்தால் கிருபை வாழ்வு; மறுத்தால் மனமடிவின் வாழ்வு” என்று தன்னுடைய மனந் திரும்பிய அனுபவத்தைக் கூறினார் ஒருவர்.

கிறிஸ்தவர்களைத் துன்பப்படுத்தும்படிக்குத் துரிதமாகக் கடந்துசென்ற சவுலைக் கர்த்தர் பிரகாசிக்கும் ஒளியின் மூலம் தடுத்து நிறுத்தினார். தனது அழைப்பின் குரலை ஒலிக்கச் செய்தார். தமது மக்களைத் துன்பப்படுத்திய சவுலிடம், “சவுலே என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய்” என்று கேட்டார் கர்த்தர். சவுலோ, “ஆண்டவரே நீர் யார்?” என்று கேட்கிறான். “நீ துன்பப்படுத்துவது வெறும் மக்களை அல்ல; நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே” என்று சத்தம் ஒலித்தபோது சவுல் நடுங்கித் திகைத்தான். “ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்யச் சித்தமாயிருக்கிறீர் (அப். 9:6) என்று தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தான் சவுல். கர்த்தர் சொன்னபடியே கீழ்ப்படிந்து பட்டணத்துக்குள்ளே போனான். கீழ்ப்படிந்தான். பிரயாசப்பட்டான். கிருபையும் பெற்றான்.

கிறிஸ்தவர்களைத் துன்புறுத்தப்போன சவுல் கர்த்தருடைய ஒளியைக் கண்டார். ஏக்கம் நிறைந்த அவருடைய அழைப்பின் ஒலியையும் கேட்டார்; மனமாற்றமடைந்து அழைத்தவருக்கு உடனே கீழ்ப்படிந்தார். தேவ வார்த்தை களை வாழ்நாளெல்லாம் கேட்டுவரும் நமது நிலைமை என்ன? பழைய ஏற்பாட்டில் ராஜா சவுலோ சாமுவேல் மூலமாகக் கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேட்டும் கீழ்ப்படியாமற் போனான்; ராஜ்யபாரத்தை இழந்தான் (1சாமு. 15:23). நாம் யாரைப் போல் வாழப்போகிறோம்? அழைக்கப்பட்ட சவுலைப் போலவா? ராஜாவாகிய சவுலைப் போலவா? பின்னர் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்று அழைக்கப்பட்ட சவுலின் வாழ்க்கை நமக்குச் சவாலாக இருக்கட் டும். கீழ்ப்படியாமையினால் ராஜ்ய பாரத்தை இழந்த சவுலின் வாழ்வு என்றும் எச்சரிக்கையாயிருக்கட்டும். கீழ்ப்படிவோம்; கிருபை பெறுவோம்.

“ஆகிலும், நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன்; அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை விருதாவாயிருக்கவில்லை; …நான் அல்ல, என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படிச் செய்தது” (1கொரி.15:10).

ஜெபம்: ஆண்டவரே, உமது எச்சரிப்பின் சத்தத்தைப் பல வழிகளில் கேட்டும் உணர்வடையாமல் வாழ்ந்திருக்கிறேன். என்னை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்