[01] என்றும் எம்மை வழிநடத்தும் (Vol – 17)
நன்கொடை ரூ.50/-

[02] வேதபுத்தகமே, வேதபுத்தகமே (Vol – 18)
நன்கொடை ரூ.50/-

[03] சமர்ப்பணம் (Vol – 19)
நன்கொடை ரூ.50/-

[04] மேசியா வந்துதித்தார் (Vol – 20)
நன்கொடை ரூ.50/-

[05] மீட்பின் கீதங்கள் (சிறப்பு வெளியீடு – 3)
நன்கொடை ரூ.50/-

குறிப்பு: தபால்/கொரியர் மூலம் சிடிக்களைப் பெற விரும்புகிறவர்கள் அதற்குரிய நன்கொடையோடு தமிழ் நாட்டில் உள்ளோர் ரூ.40/-ம் வெளி மாநிலத்தில் உள்ளோர் ரூ.60/-ம் (3 சிடிக்கள் வரை) கூடுதலாக செலுத்திப் பெற்றுக்கொள்ளவும்.