இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஆகஸ்டு 22 வியாழன்

நாம் கலகமில்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு … ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் வேண்டுதல் பண்ணவேண்டும் (1தீமோ.2:2) நம்முடைய தேசத்தின் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்காகவும், நமது பிரதமர், ஜனாதிபதி மற்றும் ஆளுமைப் பொறுப்பில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் யாவருக்காகவும் மன்றாடுவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஆகஸ்டு 21 புதன்

நீதிமான்களுடைய வாசஸ்தலத்தையோ அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் (நீதி.3:33) இவ்வாக்குப்படியே சத்தியவசன ஊழியத்தை மனப்பூர்வமாக ஜெபத்தோடு தாங்கிவருகிற அனைத்து பங்காளர்கள் ஆதரவாளர்களையும் அவர்கள் குடும்பங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து, அவர்கள் சந்ததியின்மேல் ஆவியை ஊற்றும்படியாக வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஆகஸ்டு 20 செவ்வாய்

பரிசுத்த வேதாகமத்தை நமது சொந்த மொழிகளில் பெற்றுக்கொண்ட நாம் வேதாகமத்தை பல மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கும் ஊழியத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் வல்லமைப்படுத்தவும் அந்தந்த மொழிகளுக்கான வார்த்தைகளை தந்தருளவும், வேதபுத்தகங்களை அச்சிடும் பணியிடங்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்