இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

1 2 3 991

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜுன் 18 செவ்வாய்

சுவிசேஷத்திற்கு கடினமான மாநிலமாகிய இராஜஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் ஊழியங்களை கர்த்தர் வலுப்படுத்தவும், எல்லா மனுஷருக்கும் இரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவகிருபையானது அங்கே பிரசன்னமாகி அந்த மாநிலத்திற்கு புனித யாத்திரை வரக்கூடிய மக்களும் அந்த மாநிலத்தவர்களும் இரட்சிக்கப்படும்படியாக பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜுன் 17 திங்கள்

நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது (யோவா.6:63) ஆவியாயும் ஜீவனாயும் உள்ள சத்தியங்களை உள்ளடக்கிய அனு தினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசன சஞ்சிகை ஆகிய இரு மாத வெளியீடுகள் தவறாது அனைவர் கரங்களிலும் குறித்த காலத்தில் கிடைப்பதற்கு கர்த்தர் கிருபை செய்யவும், தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்கும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜுன் 16 ஞாயிறு

சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டுவிடுகிறதுபோல நாமும் விட்டுவிடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லக்கடவோம் (எபி.10:25) திருச்சபைகளுக்குள் காணப்படும் ஐக்கியக் குலைவுகள் நீங்க, பேராயர்களும் ஆயர்களும் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்துகொண்டு திருச்சபை வளர்ச்சிக்காகவே தொண்டு செய்கிறவர்களாக விளங்க ஜெபிப்போம்.

1 2 3 991
சத்தியவசனம்