இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 அக்டோபர் 22 செவ்வாய்

மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின்மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது (ஏசா.9:2) திருவாரூர் மாவட்டத்தில் சுவிசேஷ ஊழியத்திற்கு உள்ள தடைகள் நீங்க கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய திவ்ய பிரசன்னத்தினாலே இருள் நீங்கி வெளிச்சம் உண்டாகவும், அங்குள்ள திருச்சபைகளில் எழுப்புதல் காணப்பட்டு உயிர்மீட்சி அடையவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 அக்டோபர் 21 திங்கள்

நான் அவர்களுக்கு அருளிச்செய்யும் எல்லா நன்மையினிமித்தமும், எல்லா சமாதானத்தினிமித்தமும் இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று .. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் (எரேமி.33:9) என்ற வாக்குப் படியே குழந்தைப் பாக்கியத்திற்காக ஜெபிக்கக்கேட்ட பங்காளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த நன்மையான ஈவுகளை கர்த்தர் அருளிச் செய்யும்படியாக பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 அக்டோபர் 20 ஞாயிறு

பூமியின் எல்லைகளெல்லாம் … ஜாதிகளுடைய சந்ததிகளெல்லாம் உமது சமுகத்தில் தொழுதுகொள்ளும் (சங்.22:27) அகில சிருஷ்டிகளும் கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளும்போது, விசுவாசிகள் ஆராதனை நாட்களை வீணிலே கழித்திடாதபடி ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பதற்கும் கனப்படுத்துவதற்கும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்