ஜெபக்குறிப்பு: 2024 பிப்ரவரி 25 ஞாயிறு

ஆயிரம் நாளைப்பார்க்கிலும் உமது பிராகாரங்களில் செல்லும் ஒரேநாள் நல்லது (சங்.84:10) இன்றைய ஆராதனை நாளில் தேவசெய்தியளிக்கும் செய்தியாளர்களை கர்த்தர் வல்லமையாய் பயன்படுத்தவும், தேவ எச்சரிப்பின் சத்தத்தைக் கேட்டு, பின் மாற்றத்திற்குள்ளானோர் பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு தங்களை அர்ப்பணம் செய்து இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 பிப்ரவரி 24 சனி

மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதைச் செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் (மத்.25:40) வடஇந்திய மிஷனெரி ஊழியங்களை தாங்கிவரும் விசுவாச குடும்பங்கள், சபைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கவும், சத்தியவசன ஊழியத்தை மிஷனெரி காணிக்கையால் தாங்கிவரும் திருச்சபை ஊழியங்களை கர்த்தர் விஸ்தாரப்படுத்தவும் மன்றாடுவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 பிப்ரவரி 23 வெள்ளி

…உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்தில் கூடிவரச் செய்து கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுங்கள் (யோவேல் 1:14) இந்த லெந்து நாட்களில் சபையாக கூடி ஏறெடுக்கிறதான மன்றாட்டு ஜெபவேளைகளுக்காகவும், சிலுவை தியானக் கூட்டங்களுக்காகவும் ஜெபிப்போம். திருச்சபைகளுக்குள்ளே எழுப்புதலும் மறுமலர்ச்சியும் ஏற்பட்டு விசுவாசிகள் ஸ்திரப்பட கர்த்தருடைய கிருபை செய்ய வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 பிப்ரவரி 22 வியாழன்

நாகபட்டினம் மாவட்டத்தின் இரட்சிப்புக்காக ஜெபிப்போம். அந்த மாவட்டத்தின் புண்ணியஸ்தலங்களுக்கு வரக்கூடிய ஏராளமான மக்கள் மெய்யான தேவனை அறிந்துகொள்ளவும், அந்தகார வல்லமைகளின் கிரியைகள் கட்டப்பட்டு, அங்கு தேவைப்படும் மிஷனெரிப் பணிக்கு சீகன் பால்க் ஐயா வைப்போன்று ஊழியர்கள் அங்கே எழும்பி சபைகள் பெருக ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 பிப்ரவரி 21 புதன்

கர்த்தாவே, அவன் சம்பத்தை ஆசீர்வதித்து, அவன் கைக்கிரியையின்மேல் பிரியமாயிரும் (உபா.33:11) தொழில் அபிவிருத்திக்காகவும், வளர்ச்சிக்காகவும் ஜெபிக்கக் கேட்ட பங்காளர்களது கைக்கிரியையின்மேல் கர்த்தர் பிரியமாயிருந்து, வன்கண்ணுக்கும், எரிச்சலின் ஆவிகளுக்கும், தந்திரமனமுள்ள மனிதர்களுக்கும் விலக்கி அவர்களது தொழில் சிறந்த முன்னேற்றத்தை அடைய ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 பிப்ரவரி 20 செவ்வாய்

நான் உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் (ஆகாய் 2:23) சத்தியவசனம் ஊழியத்தில் முழுநேர முன்னேற்றப் பணியாளர்களாக பணிபுரியும் சகோதரர்களுடைய நல்ல சுகபெலனுக்காகவும், அவர்களது குடும்பங்களின் தேவைகளை தமது ஐசுவரியத்தின்படியே மகிமையிலே கர்த்தர் நிறைவாக்கி வழிநடத்த வேண்டுதல் செய்வோம்.