[01] தேவன் இணைத்ததை
What God has joined together
Sis.சாந்திபொன்னு
Rs.60.00/-
[02] இயேசுகிறிஸ்து இறைவனா?
Is Jesus Christ God?
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.15.00/-
[03] திருமறையும் திருமணமும்
Marriage & The Bible
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.20.00/-
[04] இரத்த சாட்சியான இளம்மங்கை
Martyr of a young girl
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.20.00/-
[05] விபரீதமான வீரன்
The Tragic Life of a Hero
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.25.00/-
[06] பரலோக பிரயாணி ஆபிரகாம்
Abraham the Heavenly Pilgrim
பிரேம்குமார்
Rs.50.00/-
[07] சிதைந்ததை செதுக்குதல்
Restoring the fallen
பிரேம்குமார்
Rs.35.00/-
[08] ஆதி முதல் ஆண்டவரின் திட்டம்
God’s plan from the Beginning
பிரேம்குமார்
Rs.35.00/-
[09] இனியும் அடிமை அல்ல
No longer a Slave
பிரேம்குமார்
Rs.25.00/-
[10] முதிர்ச்சியை நோக்கி
Towards Maturity
பிரேம்குமார்
Rs.30.00/-
[11] மன வேதனையின் மத்தியிலும்
Joy in the Middle of Heartache
பிரேம்குமார்
Rs.35.00/-
[12] சத்தியவாழ்வு
Life of Truth
பிரேம்குமார்
Rs.30.00/-
[13] மரித்தோரின் ஆவிகளினால் மனிதரை ஆசீர்வதிக்க முடியுமா?
Can departed Spirits BestowSpiritual Blessings?
M.S.வசந்தகுமார்
Rs.30.00/-

[14] என் சிலுவை எடுத்து…
Take up my cross
Sis.சாந்திபொன்னு
Rs.30.00/-

[15] உங்கள் பாவமும்
கடவுளின் மன்னிப்பும்
Your sin and God’s forgiveness
ஓர்ட்.எல்.மோறோ
Rs.35.00/-