வாக்குத்தத்தம்

வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஆகஸ்டு 22 வியாழன்

என் நுகத்தை … ஏற்றுக்கொண்டு, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். …உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் (மத் 11:29) .
சங்கீதம் 90-94 | 1கொரிந்தியர் 2

வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஆகஸ்டு 21 புதன்

வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே! நீங்களெல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் (மத் 11:28).
சங்கீதம் 86- 89 | 1கொரிந்தியர் 1

சத்தியவசனம்