வாக்குத்தத்தம்

1 2 3 991

வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜுன் 17 திங்கள்

துதிக்குப் பாத்திரராகிய கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சிக்கப்படுவேன். (சங் 18:3)
1நாளாகமம் 18-20 | யோவான்.19:31-42

1 2 3 991
சத்தியவசனம்