வாக்குத்தத்தம்

1 2 3 920

வாக்குத்தத்தம்: 2018 நவம்பர் 17 சனி

நான் … அதிலே பரிசுத்தரென்று விளங்கும்போது, நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துகொள்வார்கள். (எசேக்.28:22)
வேதவாசிப்பு: எசேக்.27,28 | எபிரே.12

1 2 3 920
சத்தியவசனம்