[1] டாக்டர் புஷ்பராஜ் வழங்கிய
செய்திகளின் தொகுப்பு – 1
(10 செய்திகள்)

நன்கொடை ரூ.75/-
[2] டாக்டர் புஷ்பராஜ் வழங்கிய
செய்திகளின் தொகுப்பு – 2
(9 செய்திகள்)

நன்கொடை ரூ.75/-
[3] டாக்டர் சாம் கமலேசன்
மற்றும் சகோதரர் பிரகாஷ் ஏசுவடியான்
வழங்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு
(11 செய்திகள்)

நன்கொடை ரூ.75/-
[4] பாகவதர் வேதநாயகம் சாஸ்திரியார்
மற்றும் சுவி.சுசி பிரபாகரதாஸ்
வழங்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு
(8 செய்திகள்)

நன்கொடை ரூ.75/-
[5] டாக்டர் தியோடர் வில்லியம்ஸ்
செய்திகளின் தொகுப்பு
(4 செய்திகள்)

நன்கொடை ரூ.75/-
[6] பாகவதர் வேதநாயகம் சாஸ்திரியார்
கதா காலட்சேபம்
நோவா பேழை – (4 பாகங்கள்)
சகேயு – (2 பாகங்கள்)

நன்கொடை ரூ.75/-

குறிப்பு: தபால்/கொரியர் மூலம் சிடிக்களைப் பெற விரும்புகிறவர்கள் அதற்குரிய நன்கொடையோடு தமிழ் நாட்டில் உள்ளோர் ரூ.40/-ம் வெளி மாநிலத்தில் உள்ளோர் ரூ.60/-ம் (3 சிடிக்கள் வரை) கூடுதலாக செலுத்திப் பெற்றுக்கொள்ளவும்.