வாக்குத்தத்தம்: 2020 மார்ச் 24 செவ்வாய்

… கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்கலாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். (கலா.3:13)
உபாகமம் 31,32 | லூக்கா 3:21-38

சத்தியவசனம்