வாக்குத்தத்தம்: 2018 பிப்ரவரி 15 வியாழன்

இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன். (மத்.28:20)
வேதவாசிப்பு: லேவி.14 | மத்தேயு 28

சத்தியவசனம்