வாக்குத்தத்தம்: 2018 மார்ச் 14 புதன்

அநேகர் அவருக்கு விரோதமாகப் பொய்ச்சாட்சி சொல்லியும், அந்தச் சாட்சிகள் ஒவ்வவில்லை. (மாற்கு14:56)
வேதவாசிப்பு: உபாகமம்.7-9 | மாற்கு.14:53-72

சத்தியவசனம்