ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜூலை 14 சனி

“வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள்;” (யோவா.5:39) United Mission to India சார்பில் இன்று TTS Bible Seminary-இல் காலை 10-4 மணி வரை நடைபெற உள்ள கூட்டத்தில் செய்தியளிக்கும் சத்தியவசன செய்தியாளர் சுவி.சுசி பிரபாகர தாஸ் அவர்களை தேவன் வல்லமையாய் பயன்படுத்தவும் அச்சமயத்தில் நடைபெறவுள்ள சத்தியவசன முன்னேற்றப் பணியை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்