வாக்குத்தத்தம்: 2018 அக்டோபர் 12 வெள்ளி

இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள், ஸ்தோத்திரத்துடன் ஜெபத்தில் விழித்திருங்கள். (கொலோ.4:2)
வேதவாசிப்பு: எரேமி.1-3 | கொலோ.4

சத்தியவசனம்