வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜூலை 11 வியாழன்

கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, அவரைக் கீர்த்தனம் பண்ணி, அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நினைவுகூருதலைக் கொண்டாடுங்கள் (சங் 30:4).
எஸ்றா 8,9 | அப்போஸ்தலர் 13:14-39

சத்தியவசனம்