வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஆகஸ்டு 13 செவ்வாய்

இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள் (மத்.5:8).
சங்கீதம் 49-52 | ரோமர் 10

சத்தியவசனம்