வாக்குத்தத்தம்: 2017 டிசம்பர் 7 வியாழன்

… கோணலானவைகள் செவ்வையாகும், கரடானவைகள் சமமாகும். (லூக்.3:4)
வேதவாசிப்பு: தானியேல்.12 | 2யோவான்.1

சத்தியவசனம்