வாக்குத்தத்தம்: 2017 டிசம்பர் 28 வியாழன்

…. ஜீவனுக்கேதுவான மனந்திரும்புதலைத் தேவன் புற ஜாதியாருக்கும் அருளிச் செய்தார். (அப்.11:18)
வேதவாசிப்பு: சகரியா .4-7 | வெளிப்படுத்தல்.19

சத்தியவசனம்