ஜெபக்குறிப்பு: 2017 டிசம்பர் 28 வியாழன்

“உங்கள் வழிகளையும் உங்கள் கிரியைகளையும் சீர்படுத்துங்கள்” (எரே.7:3) வருட இறுதியில் நம்மைநாமே சோதித்து ஆராய்ந்து அறிந்துகொள்வதற்கு உபவாசத்தோடும் மனத்தாழ்மையோடும் தேவசமுகத்தில் நம்மை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்து கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களாய் காணப்பட ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்