ஜெபக்குறிப்பு: 2017 டிசம்பர் 31 ஞாயிறு

“இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன்” (மத். 28:20) என்று வாக்குப்பண்ணின தேவன் புதிய வருடத்திலும் நம்மோடி ருந்து தமது வழிகளை நமக்குப் போதிப்பதற்கும் நாம் அவருடைய வழிகளில் நடப்பதற்கும் கிருபைச் செய்யும்படியாக துதித்து ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்