வாக்குத்தத்தம்: 2017 டிசம்பர் 31 ஞாயிறு

என் ஜீவனுள்ளமட்டும் நான் உம்மைத் துதித்து, உமது நாமத்தைச் சொல்லிக் கையெடுப்பேன். (சங்.63:4).
வேதவாசிப்பு: மல்கியா. 1-4 | வெளிப்படுத்தல்.22

சத்தியவசனம்