வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 2 செவ்வாய்

ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கிகரித்தார். (ஆதி.4:4)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம்.3-5 | மத்தேயு 2

சத்தியவசனம்