வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 4 வியாழன்

நீங்கள் பலுகிப் பெருகி, பூமியிலே திரளாய் வர்த்தித்து விர்த்தியாகுங்கள் என்றார். (ஆதி.9:7)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 9-11 | மத்தேயு 4

சத்தியவசனம்