வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 5 வெள்ளி

இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள். (மத்.5:8)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 12-14 | மத்தேயு.5:1-30

சத்தியவசனம்