ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 5 வெள்ளி

பூமியையும் .. அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்கு சுவாசத்தையும் .. ஆவியையும் கொடுக்கிறவருமான கர்த்தராகிய தேவன் (ஏசா.42:5) தாமே பிரசவத்திற்குக் காத்திருக்கும் சகோதரிகளுக்கு சத்துவத்தையும் பெலனையும் தந்து சுகப்பிரசவத்தைத் தந்தருள வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்