வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 9 செவ்வாய்

இயேசு அந்த ஆவிகளைத் தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி, பிணியாளிகளெல்லாரையும் சொஸ்தமாக்கினார். (மத்.8:16)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 23,24 | மத்தேயு.8

சத்தியவசனம்