வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 10 புதன்

இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி, அதற்கு ரெகொபோத் என்று பேரிட்டான். (ஆதி.26:22).
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 25,26 | மத்தேயு.9: 1-17

சத்தியவசனம்