ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 10 புதன்

“நீங்கள் .. சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு எழுந்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள்” (லூக்.22:46) என கற்றுத் தந்த ஆண்டவர்தாமே இந்நாளின் சத்தியவசன அலுவலக ஜெபக் கூட்டத்தை ஆசீர்வதித்திடவும், ஏறெடுக்கப்படும் அனைத்து மன்றாட்டு ஜெபங்களுக்கு தேவனுடைய தயையுள்ள சித்தம் நிறைவேற ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்