வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜனவரி 13 சனி

அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளைப்பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள். (மத்.10:31)
வேதவாசிப்பு: ஆதியாகமம் 31,32 | மத்தேயு.10:24-42

சத்தியவசனம்