ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 13 சனி

“நம்முடைய தேவன் இரட்சிப்பை அருளும் தேவனாயிருக்கிறார்” (சங்.68:20) என்ற வாக்குப் படியே விழுப்புரம்  மாவட்டத்தில் உள்ள எல்லா கிராமங்களிலும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட, ஜனங்களின் மனக்கடினம் நீங்க ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்