வாக்குத்தத்தம்: 2018 பிப்ரவரி 13 செவ்வாய்

நான் பரிசுத்தர், ஆகையால், நீங்களும் பரிசுத்தராயிருப்பீர்களாக. (லேவி.11:45)
வேதவாசிப்பு: லேவி.10,11 | மத்தேயு 27:27-45

சத்தியவசனம்