வாக்குத்தத்தம்: 2018 பிப்ரவரி 14 புதன்

அவர் இரவும் பகலும் நாற்பதுநாள் உபவாசமாயிருந்தபின்பு, அவருக்குப் பசியுண்டாயிற்று. (மத்.4:2)
வேதவாசிப்பு: லேவி.12,13 | மத்தேயு.27:46-66

சத்தியவசனம்