வாக்குத்தத்தம்: 2018 மார்ச் 13 செவ்வாய்

உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கற்பித்தபடியே செய்ய சாவதானமாயிருங்கள். (உபா.5:32)
வேதவாசிப்பு: உபாகமம்.5,6 | மாற்கு.14:26-52

சத்தியவசனம்