வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 7 திங்கள்

அவனுக்குச் சாலொமோன் என்று பேரிட்டான்; அவனிடத்தில் கர்த்தர் அன்பாயிருந்தார். (2சாமு.12:24)
வேதவாசிப்பு: 2சாமுவேல்.12,13 | லூக்கா.24:1-12

சத்தியவசனம்