வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 15 செவ்வாய்

குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாயிருக்கிறான். (யோவா. 3:36)
வேதவாசிப்பு: 1இராஜாக்கள்.3,4 | யோவான்.3:22-36

சத்தியவசனம்