வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 16 புதன்

இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவிலே வாசம்பண்ணி, என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலைக் கைவிடாதிருப்பேன். (1இரா.6:13)
வேதவாசிப்பு: 1இராஜாக்கள்.5,6 | யோவான்.4:1-13

சத்தியவசனம்