வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 17 வியாழன்

நீங்கள்… எங்கும் பிதாவைத் தொழுதுகொள்ளுங் காலம் வருகிறது. (யோவா.4:22)
வேதவாசிப்பு: 1இராஜாக்கள்.7 | யோவான்.4:14-39

சத்தியவசனம்