வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 18 வெள்ளி

… இந்த ஆலயத்தின்மேல் உம்முடைய கண்கள் இரவும் பகலும் திறந்திருப்பதாக. (1இரா.8:30)
வேதவாசிப்பு: 1இராஜாக்கள்.8,9 | யோவான்.4:40-54

சத்தியவசனம்