வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 22 செவ்வாய்

நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என் மாம்சமே என்றார். (யோவா.6:51)
வேதவாசிப்பு: 1இராஜாக்கள்.16,17 | யோவான்.6:22-59

சத்தியவசனம்